Общи Условия

Запознайте се с условията по-долу, преди да пазрувате чрез този уеб сайт. Изплозването му от Ваша страна за пазаруване показва, че приемате и сте съгласни с тези условия.

Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между 'Василев К и Р' ЕООД (наричан по-долу https://megatehno.com от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн https://megatehno.com и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от 'Василев К и Р' ЕООД (наричани за краткост Услуги). Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на сайта (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 'Василев К и Р' ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Варна,, ул. Дружба 7; ид. номер по Булстат: 2002147

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e магазин, достъпен на адрес в Интернет https://megatehno.com/, чрез който клиентите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Доставчика чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Доставчика чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Чл. 4

Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на клиентите , предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5

1. Клиентите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Доставчика чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https://megatehno.com/ .

2. По силата на сключения с КЛИЕНТИТЕ договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента на определените от него чрез интерфейса стоки.

3. Клиентите заплащат на Доставчика обявената на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет цена за доставените стоки, както и цена за доставка в съответствие с условията, определени на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и в настоящите общи условия.

4. Доставчикът доставя заявените от Клиентите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

5. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6

1. Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани като електронни изявления по смисъла на чл. 2 от Закона за електронния документ и електронния подпис. В съответствие с чл. 11 от Закона за електронната търговия изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

2. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Клиентите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация, ако Клиента е въвел съответното име и парола за достъп.

2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7

За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Клиента следва задължително:

1. Да се регистрира на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, като попълни всички идентификационни данни, изискуеми в момента на извършване на регистрацията като потребител на сайта;

2. Да въведе избраните от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите, в които ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН изисква това.

3. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Клиента, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

4. С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“, клиента декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

5. Доставчикът потвърждава извършената от клиента регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от клиента електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Клиента и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

6. При извършване на регистрацията Клиента се задължава да предостави верни и актуални данни. Клиентът своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

Чл. 8

1. Клиентите на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН задължително предоставят при регистрацията си свой адрес на електронна поща („Основен контактен електронен адрес”) за целите на комуникацията и размяната на електронни изявления с Доставчика.

2. С приемането на настоящите Общи условия клиентите дават изричното си предварително съгласие по чл. 49, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на потребителите посоченият от тях Основен контактен електронен адрес да бъде използван за комуникация и размяна на електронни изявления с Доставчика, включително в процеса на сключване и изпълнение на договорите за доставка на стоки, поръчани от КЛИЕНТА чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

3. Клиентът има право да променя своя Основен контактен електронен адрес. При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от клиента нов Основен контактен електронен адрес. Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от клиента, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от клиента нов Основен контактен електронен адрес.

4. Доставчикът информира клиента за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от клиента Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 3.

5. Доставчикът не носи отговорност пред клиента за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

6. Доставчикът може да изисква от клиента използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

7. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9

1. Клиентите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

2. Договорът се сключва на български език.

3. Спрямо всички договори за покупко-продажба на стоки между Доставчика и Клиента се прилагат настоящите общи условия, достъпни на следния интернет адрес (…)”

4. Страна по договора с Доставчика е Клиента съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Клиента. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

5. Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

6. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Клиента чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на Доставчика.”

7. За сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява клиента на посочения от него Основен контактен електронен адрес”.

8. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

9. Доставчикът доставя стоките на посочения от Клиента адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Клиентите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10

Клиентите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

1. Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако клиента няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

2. Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;

3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;

5. Избор на способ и момент за плащане на цената.

6. Потвърждение на поръчката;

Чл. 11

1. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

2. Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

3. Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на клиентите в един от следните моменти преди сключване на договора:

– В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

– При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

4. Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Клиента в сайта на Доставчика.

5. Информацията, предоставяна на клиентите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.

6. Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Чл. 12

1. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

2. Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 13

Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

3. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 14

1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички клиенти на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.

2. Доставчикът и Клиента се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо клиента след изричното му уведомяване от Доставчика и ако клиента не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

3. Клиентът се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от клиента, при регистрацията. Клиентът се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 15

1. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://megatehno.com, заедно с всички допълнения и изменения в тях.