Гаранционни Условия

Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте нашия продукт. „Василев К и Р” ЕООД Ви осигурява безплатно гаранционно обслужване на закупеното от Вас изделия, считано от датата на напускане на стоката от магазин „Мега Техно”. Безплатната гаранционна поддръжка на уредите се осъществява само на територията на гр. София и гр. Варна. В случаите, в които уредът се намира извън гр. София или гр. Варна, същият ще бъде безплатно отремонтиран в рамките на гаранционния срок единствено в сервизните бази на фирма „Василев К и Р” ЕООД, като разходите по транспортирането на уреда са изцяло за сметка на клиента.

ВНИМАНИЕ! Тази гаранция е валидна само при изцяло попълнена гаранционна карта в момента на получаване на стоката, съдържаща подписа и печата на продавача и подписа на клиента. Картата важи само с гаранционен стикер „Мега Техно”. Подправени, неправилно или непълно попълнени гаранционни карти са невалидни.

Тази гаранция не се отнася за: Външни свързващи кабели или маркучи и всички други принадлежности и аксесоари, които нямат сериен номер. Козметични повереди по външната среда на корпуса, както и за нормалното износване на компонентите, подложени на износване в процеса на нормална експлоатация. Сензори, лампи и осветителни крушки.

В случай на дефект: Разходите и рисковете до сервиза и обратно са за сметка на купувача. Гаранционния срок не тече при престоя на продукта в сервиза. Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи: Когато не са спазени указанията за съхранение, монтаж и експлоатация на продукта. Когато е правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица. Когато изделието се използва за каквито и да е комерсиални цели /различни от домашна употреба/, например професионални цели, отдаване под наем, употреба за обществено хранене и др. подобни. Когато повредата е настъпила в следствие на попадане на външно тяло течност, прах в голяма степен, инсекти и насекоми и др. /,под действие на агресивна външна среда или не са полагани елементарни грижи за изделието. Когато дефекта е в следствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени в следствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия /мълнии, наводнения и др./, при токов удар или неизправност в захранващата мрежа или др. причини извън контрола на продавача /сервиза или при форсмажорни обстоятелства/.

Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115. Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или, ако това не е възможно, замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин на обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието ; 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. (3) След изтичането на срока по ал.2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл.114. (4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързанис ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената. (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. (3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок от две години, считано от продажбата на потребителската стока. (2) Срокът по ал.1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. (3) Упражняването на правото на потребителя по ал.1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал.1. За ел. Уреди работещи с газ, гаранцията е валидна едиствено след задължителен монтаж от оторизиран газов сервиз. Максимален срок за ремонт е 30/тридесет/ работни дни.

Няма законово предписание за максимален брой ремонти които да налагат замяна на продукта.